Klik HIER voor de homepage van Tennisclub Venray

User Name

Password

Info New or Forgotten?
Zoeken
TC Venray > Vereniging > Archief > Reglementen
Delen

Baanreglement TCV juli 2010 (onder revisie)

Voorwoord

Dit reglement beschrijft de voorwaarden waaronder u gebruik mag maken van de tennisbanen van TennisClub Venray (TCV) en verdere regels die u bij het gebruik van ons park in acht dient te nemen.

1 Algemeen

1.1 Een ieder die gebruik maakt van de banen is verplicht de regels, gesteld in dit baanreglement, in acht te nemen, dan wel in de geest er van te handelen.
1.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de BaanCommissie of een door hem aangewezen persoon, de Baancommissaris. Indien deze niet op het park aanwezig is, is de dienstdoende barmedewerker de Baancommissaris. Indien ook laatstgenoemde niet aanwezig is, zijn bestuursleden, commissieleden en gewone leden Baancommissaris. De aanwijzingen van de baancommissaris dienen direct te worden opgevolgd.
1.3 Het niet naleven van het baanreglement kan in voorkomende gevallen leiden tot door het bestuur op te leggen sancties, royering als niet is daarbij niet uitsloten.
1.4 De TennisClub Venray is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen of enige andere schade.

2 De leden

2.1 Een verenigingsjaar is gelijk aan een kalenderjaar.
2.2 Het zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Het winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
2.3 Leden kunnen zich aanmelden voor een zomerseizoen (zomerleden), een winterseizoen (winterleden) of voor beide.
2.4 Een eerste aanmelding voor een lidmaatschap betekent niet automatisch dat men lid is. Het bestuur behoudt zich het recht voor het lidmaatschap van de club te weigeren of op te schorten.
2.5 Door het lidmaatschap is men gedurende het gehele verenigingsjaar lid van de vereniging.

3 De banen

3.1 Op het tennispark van TennisClub Venray wordt gebruik gemaakt van banen met verschillende soorten ondergrond; gravel, in dit reglement ook wel zomerbanen genoemd (de banen 1 t/m 6) en TennisForce, ook wel aangeduid als allweatherbanen (de banen 7, 8 en 9).
3.2 Een bijzondere baan is de zogenaamde huurbaan (baan 3). TennisClub Venray heeft de contractuele verplichting gedurende het zomerseizoen een baan als "openbare baan" ter beschikking te houden voor de verhuur.

4 Gebruik van de banen

4.1 De gravelbanen mogen uitsluitend worden gebruikt gedurende het zomerseizoen.
4.1.1 Het bestuur kan, afhankelijk van de weeromstandigheden en het gereedkomen van de banen in het voorjaar, besluiten de openstelling van de gravelbanen te vervroegen.
4.1.2 Het bestuur kan, afhankelijk van de weersomstandigheden in het najaar, besluiten de openstelling van de gravelbanen te verlengen, uiterlijk tot 1 november.
4.2 Behoudens artikel 1.2 kunnen de allweatherbanen (baan 7, 8 en 9) gedurende het gehele jaar worden gebruikt.
4.2.1 Gedurende het winterseizoen is het gebruik van de allweatherbanen voorbehouden aan winterleden.
4.2.2 In het geval het bestuur besluit het zomerseizoen te verlengen, blijven zomerleden gerechtigd gebruik te maken van de allweatherbanen. Voorrangsregels kunnen dit gebruik echter beperken.
4.3 De gravelbanen mogen slechts dan bespeeld worden als de clubvlag gehesen is. Bij een gestreken vlag is het bespelen van de gravelbanen niet toegestaan. De allweatherbanen kunnen altijd bespeeld worden.
4.4 De banen mogen uitsluitend met tennisschoenen worden bespeeld.
4.5 Op de banen mag niet worden gerookt, glaswerk en kauwgum op de baan is ten strengste verboden. Afval dient direct te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
4.6 Na afloop van het gebruik van de banen dienen de spelers de baan te vegen. Aanwijzingen van de baan commissaris hieromtrent dienen te worden opgevolgd.
4.7 De groundsmen zijn te allen tijde bevoegd een of meerdere banen te sluiten of buiten gebruik te stellen. Dit zal kenbaar gemaakt worden op het afhangsysteem.
 

5 Gebruikers van de banen

5.1 Het gebruik van de banen is in beginsel voorbehouden aan leden van TennisClub Venray en huurders. In geval van toernooien, competities of andere activiteiten kan van deze regel, na toestemming van het bestuur, worden afgeweken.
5.2 Voor het gebruik van de baan dient gebruik gemaakt te worden van de door de vereniging verstrekte en voor het seizoen geldige spelerspas.
5.3 De spelerspas moet worden gebruikt om speeltijd op een baan te reserveren. Reserveren dient te geschieden op het afhangsysteem. Het is niet toegestaan gebruik te maken van de banen zonder geldige reservering.
5.4 Bij verlies van een spelerspas wordt tegen betaling een duplo pas verstrekt . Deze is te bevragen bij het secretariaat.
5.5 Elk lid mag gedurende het zomerseizoen maximaal 5 keer iemand introduceren. Een introducé maakt onder verantwoordelijkheid van het introducerende lid gebruik van de banen
5.6 De kosten van een (1) introductie bedragen € 2,50 en dienen aan de dienstdoende barmedewerker te worden afgedragen. Voor de reservering van een baan dient de introductiepas gebruikt te worden (deze hangt aan het afhangsysteem). Een introducé mag alleen spelen als het lid van de vereniging dat hem/haar introduceert, meespeelt. Introductie van jeugdleden die een jeugdlid van een andere tennisvereniging uit de gemeente Venray introduceren, is gratis; de introducé zal op verzoek een geldige spelerspas of ander bewijs van lidmaatschap van zijn vereniging moeten kunnen aantonen.
5.7 Introductie is uitsluitend toegestaan gedurende het zomerseizoen met uitzondering van de volgende tijden: tussen 18.00 en 21.30 uur van maandag tot en met vrijdag gedurende de maanden april, mei, juni en september.
5.8 Het zich misdragen op de banen en/of op het tennispark als ook oneigenlijk gebruik van de baanpas kan leiden tot inname van de spelerspas door het bestuur (zie ook artikel 1.4).
 

Afhangen (vervolg baanreglement)

6. Afhangen

6.1 Algemeen
6.1.1 Leden en introducés dienen alvorens gebruik te maken van de baan, de baan en een tijd te reserveren, waarbij gebruik gemaakt dient te worden van de eigen spelerspas en het afhangsysteem.
6.1.2 Om te kunnen afhangen, dienen minimaal twee en maximaal vier geldige pasjes te worden gebruikt.
6.1.3 Het afhangsysteem zal afhankelijk van het aantal personen een starttijd, een speelduur en een baan aan de spelers toewijzen. Voor twee personen zal de speelduur 45 minuten bedragen voor meer dan twee personen zal dit 60 minuten zijn.
6.1.4 In het afhangsysteem zijn de volgende soorten gebruikers gedefinieerd (indien een leeftijd is genoemd,
wordt uitgegaan van de leeftijd bij aanvang van het verenigingsjaar (1 januari):
-seniorlid winter (= ouder dan 18 jaar en winterlid)
-seniorlid zomer (= ouder dan 18 jaar en zomerlid)
-juniorlid winter (tussen de 12 en 18 jaar en winterlid)
-juniorlid zomer (tussen de 12 en 18 jaar en zomerlid)
-jeugdlid winter (onder de 12 jaar en winterlid)
-jeugdlid zomer (onder de 12 jaar en zomerlid)
-introducé (alleen gedurende het zomerseizoen)
6.2 Als bijzondere clubactiviteiten worden gepland door het bestuur of een van de commissies, kunnen de leden beperkt worden in het gebruik van de banen. De activiteit zal in beginsel ten minste twee weken van te voren bekend gemaakt worden.
6.2.1 Gedurende het zomerseizoen zullen voor clubactiviteiten maximaal zes banen tegelijkertijd gebruikt worden. Uitzondering hierop zijn: het Vlakwater Open, de Clubkampioenschappen en KNLTB competities. In die gevallen kunnen alle banen worden geclaimd.
6.2.3 Gedurende het winterseizoen kunnen alle allweatherbanen voor clubactiviteiten worden geclaimd.

6.3 Voorrangsregels
6.3.1 In het afhangsysteem zijn voorrangsregels ingebracht die bepaalde groepen leden voorrang kunnen geven voor het gebruik van bepaalde banen of andere leden kunnen weigeren op bepaalde banen.
6.3.2 De volgende voorrangsregels zijn van kracht:
6.3.2.1 Gedurende het gehele jaar hebben op woensdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur de jeugd- en juniorleden voorrang op alle banen. Voor de senioren staan gedurende deze tijd in het zomerseizoen slechts de banen 5 en 6 ter beschikking, tijdens het winterseizoen is dit baan 9.
6.3.2.2 Gedurende het gehele jaar mogen op werkdagen na 19.00 uur de banen uitsluitend gebruikt worden door junior-en seniorleden.
6.3.2.3 Tijdens het winterseizoen is het gebruik van de allweatherbanen voorbehouden aan winterleden. Dit geldt ook bij een verlengd zomerseizoen.
6.3.2.4 Voordat wordt afgehangen dienen spelers te controleren welke banen daadwerkelijk vrij zijn. Op deze banen dient eerst te worden afgehangen. Afhangen op een baan waarvan de speelduur verstreken is terwijl op andere banen niet gespeeld wordt, is niet toegestaan.
6.3.2.5 Bij een wachttijd van meer dan een uur zal het systeem enkelen niet meer toegestaan en is dubbelen verplicht.

Reglementen/voorwaarden voor competities, toernooien en tennisles.

 Deze vind je op de betreffende pagina of rubrieken onder Competities, Toernooien en Tennisles.

SPONSORS

Copyright © 2009-2016 Tennisclub Venray. Alle rechten voorbehouden.

Gebruiksvoorwaarden

Technische informatie

Contact