Klik HIER voor de homepage van Tennisclub Venray

User Name

Password

Info New or Forgotten?
Zoeken
TC Venray > Vergaderingen > Archief 2013
Delen

Nieuwsbrief augustus 2013 opgesteld door de gemeente Venray

De afgelopen maanden heeft er overleg plaats gevonden tussen de Gemeente Venray, Maascourt en Tennisclub Venray over elkaars openstellingen. Dit overleg heeft geresulteerd in een afspraak tussen deze 3 partijen. Naar aanleiding van dit resultaat heeft de Gemeente Venray een nieuwsbericht opgesteld. Lees dit nieuwsbericht door op de titel van dit artikel te klikken. We zijn blij dat nu eindelijk de gerezen onduidelijkheid over elkaars openstellingen is weggenomen en de weg naar een intensievere samenwerking open ligt. Het bestuur van TCV.

Uitnodiging en agenda ALV jaarvergadering 22 mei 2013

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering                                                      
Datum : woensdag 22 mei 2013
Tijd       :   20.00 uur 
Locatie : Clubhuis TCV Kempweg 150 Venray
 
Indien het vereiste quorum conform artikel 16, lid 3 van de Statuten, niet aanwezig is, dan wordt binnen 14 dagen een tweede Algemene Ledenvergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda. 
 
Agenda*
 1. Opening 
 2. Welkom door voorzitter, terugblik seizoen 2012 
 3. Verslag van de bijzondere Algemene Ledenvergadering d.d. 28 november 2012 
 4. Ingekomen / verzonden stukken 
 5. Jaarverslagen van de commissies TCV *
 6. Verslag Kascontrolecommissie.(Anda Mijling en Jos Amsing) 
 7. Benoeming Kascontrolecommissie, Anda Mijling is aftredend.
 8. Jaarrekening en jaarverslag 2012 
 9. Begroting 2013
 10. Toelichting stand van zaken openstelling clubhuis
 11. Aftreden/benoemen nieuwe bestuursleden **
  1. Volgens rooster treedt Marjon Bolster af. Karin Kisters is bereid gevonden de taak van voorzitter jeugdcommissie ad interim op zich te nemen. Het bestuur stelt voor Karin Kisters te benoemen als voorzitter van de JC.
  2. Volgens rooster treedt Harrie Lodewijks af. Harrie stelt zich herkiesbaar voor de functie van voorzitter accommodatiecommissie AC.
  3. Robert Hoelen heeft zijn functie als voorzitter PR in 2012 neergelegd. Marina Lutam neemt sindsdien deze taak waar en zij wil de taak van voorzitter PR ad interim op zich nemen. Het bestuur stelt Marina Lutam kandidaat als voorzitter PR.
  4. Volgens rooster treedt Jos Loenen af als voorzitter RC. Jos stelt zich niet herkiesbaar. Vacature RC.
  5. Volgens rooster treedt Anton Cremers af als penningmeester. Anton stelt zich herkiesbaar.
  6. Volgens rooster treedt Joep Vossen af als secretaris. Joep stelt zich herkiesbaar.
  7. Volgens rooster treedt Jan Reintjes af als voorzitter. Jan stelt zich herkiesbaar.
  8. Sinds 2012 is het voorzitterschap van de baancommissie BC een vacature. De functie wordt sindsdien ad interim door Jan Reintjes ingevuld. Vacature voorzitter BC.
 12. Aankondigen toe en afreden van commissieleden.
 13. Speciale benoemingen en vrijwilligerswerving.
 14. Rondvraag en sluiting 
 
* Toelichting en nadere documentatie bij een aantal agendapunten kunt u vinden op onze website www.tennisclubvenray.nl op de pagina vereniging / vergaderingen.
** Kandidaatstelling door de leden van een door de ALV te verkiezen functionaris kan geschieden door inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende verklaring van 10 seniorleden, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 5 dagen voor de ALV (artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement).
 
Bestuur Tennisclub Venray
Joep Vossen, Secretaris 

Jaarverslag 2012 Technische Commissie

Klik op de titel om het jaarverslag van de TC te lezen.

Jaarverslag 2012 Jeugd Commissie

Klik op de titel om het jaarverslag van de JC te lezen.

Jaarverslag 2012 Recreatie Commissie

Klik op de titel om het jaarverslag van de RC te lezen.

Jaarverslag 2012 Baan Commissie

Klik op bovenstaande titel om het jaarverslag van de baancommissie te lezen.

Jaarverslag 2012 Accommodatie Commissie

Klik op bovenstaande titel om het jaarverslag van de AC te lezen.

Jaarverslag 2012 PR Commissie

Klik op de titel om het jaarverslag van de PR commissie te lezen

SPONSORS

Copyright © 2009-2016 Tennisclub Venray. Alle rechten voorbehouden.

Gebruiksvoorwaarden

Technische informatie

Contact