Klik HIER voor de homepage van Tennisclub Venray

User Name

Password

Info New or Forgotten?
Zoeken
TC Venray > Vergaderingen > Archief 2014
Delen

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering woensdag 30 april 2014

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering                                                     
Datum  :              woensdag 30 april 2014
Tijd        :              20.00 uur
Locatie  :              Clubhuis TCV Kempweg 150 Venray
Indien het vereiste quorum conform artikel 16, lid 3 van de Statuten, niet aanwezig is, dan wordt binnen 14 dagen een tweede Algemene Ledenvergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda.
 

Agenda*

 1. Opening
 2. Welkom door voorzitter, terugblik 2013
 3. Verslag van de bijzondere Algemene Ledenvergadering d.d. 28 november 2012
 4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 22 mei 2013
 5. Ingekomen / verzonden stukken
 6. Jaarverslagen van de commissies TCV *
 7. Verslag Kascontrolecommissie.(Jos Amsing en Carla Kleeven)
 8. Benoeming Kascontrolecommissie, Jos Amsing is aftredend.
 9. Jaarrekening en financieel jaarverslag 2013.
 10. Begroting 2014
  1. Voorstel tot jaarlidmaatschap en daarmee samenhangende contributie
  2. Begroting 2014
 11. Aftreden/benoemen nieuwe bestuursleden **
  1. Marina Lutam treedt af als a.i. voorzitter PR. Vacature: voorzitter PR.
  2. Floor van Stokkem neemt sinds november het voorzitterschap  van de RC waar. Het bestuur stelt voor Floor van Stokkem te benoemen als bestuurslid en voorzitter RC.
  3. Joep Vossen treedt af als secretaris. Voor het notuleren van bestuursvergaderingen en de ALV, is Brenda Klaassen, voorheen secretaris van de vereniging, bereid gevonden deze taak op zich te nemen. De functie van secretaris is vacant.
  4. Sinds 2012 is het voorzitterschap van de baancommissie BC vacant. De functie wordt sindsdien ad interim door Jan Reintjes ingevuld. Vacature voorzitter BC.
 12. Aankondigen toe en afreden van commissieleden.
 13. Speciale benoemingen.
  1. Commissie werving en behoud vrijwilligers
  2. Commissie renovatie / ombouw / nieuwbouw banen en toebehoren
 14. Rondvraag en sluiting

*     Toelichting en nadere documentatie bij een aantal agendapunten kunt u vinden op onze website www.tennisclubvenray.nl op de pagina vereniging / vergaderingen.

**  Kandidaatstelling door de leden van een door de ALV te verkiezen functionaris kan geschieden door inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende verklaring van 10 seniorleden, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 5 dagen voor de ALV (artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement).

 

Bestuur Tennisclub Venray

Joep Vossen, Secretaris

Balans 2014

Klik op bovenstaande titel om de balans van 2015 te bekijken.

Verlies en Winst rekening 2014

Klik op bovenstaande titel om de Verlies en Winst rekening 2014 in te zien.

Verlies en Winst rekening 2014

Klik op bovenstaande titel om de Verlies en Winst rekening 2014 in te zien.

SPONSORS

Copyright © 2009-2016 Tennisclub Venray. Alle rechten voorbehouden.

Gebruiksvoorwaarden

Technische informatie

Contact