Klik HIER voor de homepage van Tennisclub Venray

User Name

Password

Info New or Forgotten?
Zoeken
TC Venray > Vergaderingen > Archief 2015
Delen

Concept statutenwijziging Tennisclub Venray 11-11-2015

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering dinsdag 16 juni 2015

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering                                                     
Datum  :              dinsdag 16 juni 2015
Tijd        :              20.00 uur
Locatie  :              Clubhuis TCV Kempweg 150 Venray
Indien het vereiste quorum conform artikel 16, lid 3 van de Statuten, niet aanwezig is, dan wordt binnen 14 dagen een tweede Algemene Ledenvergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda.
 

Agenda*

 1. Opening
 2. Welkom door voorzitter, terugblik 2014
 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 30 april 2014
 4. Ingekomen / verzonden stukken
 5. Jaarverslagen van de commissies TCV *
 6. Verslag Kascontrolecommissie.(Carla Kleeven en Joke Peeters)
 7. Benoeming Kascontrolecommissie, Carla Kleeven is aftredend.
 8. Jaarrekening en financieel jaarverslag 2014.
 9. Begroting 2015
 10. Aftreden/benoemen nieuwe bestuursleden **
  1. Floor van Stokkem treedt af als voorzitter RC. Het bestuur stelt voor Hans de Groot te benoemen tot bestuurslid en voorzitter RC.
  2. De functie van secretaris is vacant.
  3. Karen Kisters treedt af als voorzitter JC. Het bestuur stelt voor Vivienne Mulder te benoemen tot bestuurslid en voorzitter JC
  4. De functie van voorzitter PR is vacant
  5. Sinds 2012 is het voorzitterschap van de baancommissie BC vacant. De functie wordt sindsdien ad interim door Jan Reintjes ingevuld. Vacature voorzitter BC.
 11. Aankondigen toe en afreden van commissieleden.
 12. Stand van zaken.
  1. Statuten wijzigingen
  2. Baan en park renovatie
 13. Rondvraag en sluiting

*     Toelichting en nadere documentatie bij een aantal agendapunten kunt u vinden op onze website www.tennisclubvenray.nl op de pagina vereniging / vergaderingen.

**  Kandidaatstelling door de leden van een door de ALV te verkiezen functionaris kan geschieden door inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende verklaring van 10 seniorleden, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 5 dagen voor de ALV (artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement).

 

Bestuur Tennisclub Venray

Budget 2015

Klik voor het budget 2015 op bovenstaande titel

Notulen ALV TCV op 16 juni 2015 ovb Goedkeuring ALV

Verlies en Winstrekening -voorlopig- '2015'

SPONSORS

Copyright © 2009-2016 Tennisclub Venray. Alle rechten voorbehouden.

Gebruiksvoorwaarden

Technische informatie

Contact